artikel

Uppdrag rättvisa

Här följer kortversionen av kommunalpolitiska programmet. Det kompletta programmet finns att ladda ner på fil.
(Se artikelarkivet, kategori program, – ”Här finner du vårt kommunalpolitiska program”)
UPPDRAG RÄTTVISA!
Kortversionen
Kommunpolitiskt program 2002-2006
Vänsterpartiet Gävle

Vi i vänsterpartiet vill använda den makt som finns i kommunen till att i varje läge bekämpa orättvisor, odemokratiska maktstrukturer och bristande solidaritet. Vi vill avskaffa klasskillnader och könsorättvisor och skapa ett välfärdssamhälle där alla människor har rätt till arbete, utbildning och bostad. Alla ska ha rätt till bra barn- och äldreomsorg, god sjukvård och stöd i svåra situationer. Dessutom ska alla ges möjlighet att utöva och ta del av olika former av kultur. Vänsterpartiet i Gävle vill genom att ta plats i fullmäktige, nämnder och styrelser i länet och kommunen säkerställa att medborgarna får del av dessa rättigheter.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti, som tror på en ekologiskt hållbar utveckling och internationell solidaritet.

Som socialistiskt parti och del av världens arbetarrörelse kämpar vi för rätten till arbete och solidaritet mellan alla som förlorar på den globala kapitalismen och storföretagens makt. Vänsterpartiet arbetar för en socialistisk majoritet i Gävle kommun.

Som feministiskt parti har vi mer än något annat politiskt parti synliggjort kvinnoförtrycket och visat på nödvändigheten av fortsatt kamp för jämställdhet. Vänsterpartiet kämpar för ett Gävle fritt från diskriminering på grund av kön.

Våra beslut och handlingar i smått och stort ska bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Det innebär också att vi arbetar för ett rättvist utnyttjande av jordens tillgångar.

Internationell solidaritet liksom solidaritet med utsatta samhällsgrupper genomsyrar vänsterpartiets politik.

Vänsterns uppgift är att förändra samhället från grunden. Det handlar om att ifrågasätta vedertagna sanningar, att utmana den ärvda makten och att demokratisera samhället.

Demokrati:

Demokratin måste ständigt erövras, den kan inte tas för given. Gävle kommun har en viktig uppgift att fylla genom att bereda möjlighet för så många som möjligt att kunna delta i samhällsdebatten, alla behöver inte delta, men alla ska kunna. Därför behöver kommunens demokrati-, folkhälso-, miljö-, och jämställdhetsarbetet utvecklas och förstärkas.

Det är viktigt att Gävle kommunfullmäktige, nämnder och förvaltningar bjuder in gävleborna till samtal och deltagande om viktiga samhällsfrågor. Om fler blir delaktiga och deltar innan beslut fattas, så breddas demokratin och besluten blir också troligtvis bättre.

Vänsterpartiet vill att FN:s barnkonvention ska användas som bas för alla beslut som rör barn. Barn och ungdomars inflytande måste öka. Ett sätt att öka deras deltagande kan vara att inrätta lokala skolstyrelser med elevmajoritet. Dessa bör införas på kommunens samtliga gymnasieskolor, det innebär att de unga kan vara med och anställa lärare, fatta beslut om skolans budget och deras möjlighet till inflytande ökar.

Vi vill att lokalt utvecklingsarbete stimuleras. Det innebär att de boende och föreningar i varje stadsdel arbetar tillsammans för att utveckla och ”sin” stadsdel. De bör också tillsammans föreningar och elevråd erbjudas vara remissinstanser för Gävle kommun.

Gävle kommun måste arbeta långsiktigt för att höja valdeltagandet bl.a. genom valteknisk information så att alla vet vilka rättigheter de har, vilka som får rösta o.s.v. Men vi vill också att kommunen tar fram en handlingsplan där det bl.a. ingår en förstärkning av det sociala skyddsnätet och rätten till arbete.

Makt och ägande:

Offentliga sektorn behöver stärkas och utvecklas för att garantera alla deras medborgerliga rättigheter. Vi vill att privatiseringar inom vård, skola och omsorg stoppas

Tack vare oss äger fortfarande Gävleborna Gävle Energi. För oss är det viktigt att medborgarna äger det för samhället så viktiga infrastrukturen såsom vatten, avlopp och energiverksamhet. Infrastruktur som alla i samhället är beroende av ska inte drivas av bolag med vinster som främsta drivkraft. Vi vill fördjupa och bredda demokratin genom ökat samhälligt ägande.

Vi vill att Gävle kommun är en förebild i sina upphandlingar och ställer långtgående krav på miljö-, Rättvise- och Kravmärkta produkter och att varorna inte producerats av barnarbetare. Kommunen ska enbart teckna avtal och köpa tjänster av företag som tecknat kollektivavtal och har jämställdhetsplaner i enlighet med jämställdhetslagen

Solidaritet med utsatta grupper:

Vänsterpartiet vill att solidariteten i samhället stärks och att klyftorna i samhället minskar. Klasskillnaderna i samhället måste minska och därför måste bl.a. bidragsförskott, bostadsbidrag och de lägsta pensionsnivåerna höjas Ingen i Gävle ska heller behöva vara hemlös

Ett tydligt barnperspektiv finns inom socialtjänstens arbete, där barns behov prioriteras.
Det måste satsas mer på tidiga och förebyggande insatser för barnens bästa. Därför är det viktigt att socialtjänsten fortsätter att satsa på och utveckla insatser på ”hemmaplan”. Då kan det förebyggande arbetet utvecklas, insatserna sättas in tidigare, resurser i barnens eget nätverk tillvaratas. Socialtjänsten är då inte utlämnad åt privata institutioner vars vårdinnehåll och kvalitet kan vara svårt att kontrollera. Dessutom hålls kommunens kostnader nere.
Också familjehemsvården behöver utvecklas och stärkas.

Ida-projeketet vars verksamhet riktar sig långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa kvinnor måste permanentas. Projektet har för dessa kvinnor inneburit att deras självförtroende stärkts och av dem har gått vidare till studier eller fått arbete.

Socialtjänstens anställda ska erbjudas utbildning om våld mot kvinnor. Det är viktigt att personal som kommer i kontakt med dessa kvinnor har kännedom och kunskaper för att kunna stödja dem.

Förskolan:

Vänsterpartiet vill att alla barn ska ha rätt till en förskoleplats i det område där de bor. Vi anser att barngruppernas storlek behöver minskas.

Det är viktigt att satsningen på de s.k. mångkulturella förskolorna. Det innebär att förskolor med många barn från olika språkbakgrund har mindre barngrupper och barnens språkutveckling på så vis stärks. På vänsterpartiet initiativ har detta möjliggjorts under den gångna mandatperioden. Vi vill också att barnen i förskolan ska ha rätt till modersmålsträning.

Pedagoger inom förskolan måste utbildas i jämställdhetspedagogik. När varje barn bemöts utifrån vem det är, istället för vilket kön det har, får barnen helt nya förutsättningar, möjligheter och skyldigheter i livet. Studier visar, att förskolepersonal medvetet och omedvetet förstärker de sociala könsrollerna. Vi ser därför förskolorna Björntomten och Tittmyran som goda exempel och vägröjare i det jämställdhetspedagogiska arbetet inom såväl Gävle kommun som nationellt.

Kretsloppstänkande och hänsyn till naturen måste vara en naturlig del i förskolans arbete.

Grundskolan:

Vänsterpartiet vill att alla barn oavsett klass, kön, etniskt ursprung ska ha samma förutsättningar till lärande och utveckling. Därför vill vi att skolor inom mer socialt utsatta områden stärks. Men klasstorlekarna behöver också minskas eller att lärartätheten öka. Det är viktigt att skolan är betygsfri bl.a. för att förhindra utslagning och ”stämpling” av barn.

Skolan måste intensifiera arbetet för att bryta de sociala könsrollerna, d.v.s. att vi som flickor eller pojkar tillskrivs vissa egenskaper och bemöts olika utifrån det kön vi tillhör. Alla lärare behöver därför utbildas i jämställdhet och jämställdhetspedagogik.

Elevernas och föräldrarnas inflytande och delaktighet måste stärkas i skolan. Därför behöver såväl elever och lärare utbildas och få kännedom om elevfackliga rättigheter

Individanpassade arbetssätt om i större utsträckning tar tillvara elevernas nyfikenhet och upptäckarglädje, behöver stimuleras fram Vi anser att specialpedagogiskt stöd behöver säkerställas elever som har svårigheter med läsinlärning

Vi vill också att modersmålsundervisningen utvärderas, utvecklas och integreras i den ordinarie undervisningen

Gymnasieskolan:

Vänsterpartiet vill att gymnasieskolan ska ha bredare ingångar. Istället för att välja mellan en mängd inriktningar från början, bör alternativen vara ett fåtal, breda inriktningar. Eleven bör specialisera sig under gymnasietiden allt eftersom han eller hon får ökad kunskap och erfarenhet. Skolan ska varva teori och praktik. Ett principbeslut måste tas om att elever ska kunna komma in på det gymnasieprogram de vill och en handlingsplan tas fram över hur lärartätheten kan öka i gymnasieskolan.

Elevernas inflytande behöver öka. Det kan bl.a. ske genom att gymnasieskolorna inrättar lokala skolstyrelser med elevmajoritet. Vilket innebär att de kan vara med och anställa lärare, fatta beslut om skolans budget och därmed kan deras inflytande öka.

Vi vill att de kvinnodominerande gymnasieprogrammen får likvärdiga resurser som de mansdominerade. I dag tillåts de s.k. ”killprogrammen” kosta mycket mer än de s.k. ”tjejprogrammen”. Det är viktigt att gymnasieskolan arbetar för att bryta det könssegregerade samhället. Bl.a. därför behöver alla lärare och SYO-konsulenter utbildas i jämställdhet. Men det behövs också att elevstyrda jämställdhetsgrupper startar på alla gymnasieskolor, liksom kurser med feministiskt självförsvar. De kurserna innebär att unga kvinnors självkänsla stärks. I dag nedvärderas kvinnor och många har därför dåligt självförtroende, de tror inte att de duger ,och de vet inte vilka rättigheter de eller vilka krav de kan ställa. I kurserna får de goda kunskaper om jämställdhet och självförsvarskunskaper samt en bra förberedelse för vuxenlivet.

Funktionshindrades möjligheter:

Kommunens fysiskt och psykiskt funktionshindrades behov ska utgöra en viktig del av samhällsplaneringen. Alla kommunala lokaler skall göras tillgängliga för funktionshindrade
De funktionshindrade måste beredas möjligheter att utvecklas i sin egen takt och utifrån egna förutsättningar. Praktikplatser för människor med särskilda behov ska finnas inom kommunen och de anställda i Gävle kommun utbildas i bemötandefrågor.

Samverkan inom kommunen, mellan kommunen och landstinget samt mellan kommunen och andra myndigheter och organisationer måste förbättras så att inte människors liv försvåras av osynliga gränser.

Satsningar på kultur och fritid för barn och vuxna ska göras utifrån perspektivet att alla ska kunna delta. Detta innebär bl a att tillgängligheten för t ex rullstolsbundna måste ses över.
Frivilligorganisationernas kunskap, engagemang och kompetens tas tillvara utan att kommunens ansvar övervältras på dessa organisationer.

Äldre:

Vänsterpartiet motsätter sig privatiseringar inom äldreomsorgen. En bra vård och omsorg är en rättighet för alla och inte en vara som vinstdrivande bolag skall kunna tjäna pengar på. Insynen i dessa bolags verksamheter är inte heller densamma som i kommunens egna verksamheter.

För de äldre som behöver stöd i sitt dagliga liv och boende vill vänsterpartiet att en form kollektivt boende, med eller utan personal, ska finnas som ett mellanting mellan att bo ensam hemma och att bo på institution.
Arbetet inom anhörigcentrum ska utvecklas och mångfaldigas. Anhörigvårdaren behöver få känna sig ledig och den vårdade behöver en annan sorts stimulans tillsammans med utbildad personal och andra i samma situation.
Samverkan mellan hemtjänsten och hemsjukvård ska förbättras för att förebygga att äldre läggs in på sjukhus. Att inte behöva vistas på sjukhus för mindre krämpor och åkommor höjer livskvaliteten betydligt för de äldre.

Vänsterpartiet vill att försök påbörjas med 6-timmars arbetsdag, med full lön, inom äldreomsorgen. De anställdas delaktighet och inflytande på sina arbetsplatser måste öka. För att säkerställa kvaliteten på omvårdnaden vill vänsterpartiet att de anställdas utbildningsnivå höjs, bl a avseende bemötandefrågor samt grundutbildning.

Bostaden:

Det är nödvändigt att kommunen äger bostäder eftersom det är viktigt att människor med olika bakgrund, ålder, levnadsomständigheter osv delar boendemiljö.
Bostaden är en social rättighet. Alla har rätt till en bostad och ingen ska behöva vara hemlös.
Förutom att kommunägda bostäder motverkar segregation så motverkar ett kommunägt bostadsbolag även marknadshyror och bostadsspekulation. Vänsterpartiet vill att AB Gavlegårdarna utvecklas och försvaras mot privatisering. Vi vill också att Gavlegårdarnas ägardirektiv ses över och årligen följs upp

Boinflytande och den lokal demokrati i de olika bostadsområdena måste stimuleras. Att ha möjlighet att påverka sin närmiljö och ha kontroll över sitt boende innebär mycket för både trivsel, hälsan och demokratin.

Det ska finnas levande centrum i de olika stadsdelarna. Kulturen måste få plats och vara ett levande inslag i de olika stadsdelarna. När det gäller barnens lekmiljö så skall samtliga lekplatser i parker och hos allmännyttan kvalitetssäkras.

Feminism:

Nedskärningarna inom den offentliga sektorn, som först och främst drabbar kvinnor måste stoppas. Vänsterpartiet anser att den offentliga sektorn måste vara en god förebild när det gäller jämställdhet. Vänsterpartiet kräver att kommunen årligen avsätter en särskild lönepott för att lyfta kvinnolönerna samt att särskilda åtgärder sätts in för långtidssjukskrivna kvinnor. Ett sätt att påverka det höga ohälsotalet bland kommunens anställda är att starta ett försök med 6-timmarsdag på en kvinnodominerad och en mansdominerad arbetsplats
Vänsterpartiet arbetar för att det inrättas ett nationellt jämställdhetspedagogiskt centrum på Högskolan i Gävle. Kommunens anställda lärare kan här utbildas i jämställdhetspedagogik och Genusteori (genus står för sociala könsroller). Alla kommunanställda och de förtroendevalda erbjuds utbildning i jämställdhet.
Ett feministiskt synsätt skall prägla alla beslut som fattas i kommunens politiska organ och av de kommunala tjänstemännen. Kvinnors merarbete, förhindrar effektivt deras engagemang. Det innebär bl.a. att kvinnor oftare hoppar av politiska uppdrag än män. Jämställdhet är en förutsättning för verklig demokrati.
Vänsterpartiet vill att kommunen gör upphandlingar enbart med företag, som har en jämställdhetsplan.
Det finns några områden som vänsterpartiet särskilt vill lyfta fram Det gäller den fysiska planeringen, som bör göras utifrån ett könsperspektiv. Belysning i parker och gränder är ofta dålig. Tunnlar är alltid riskabla etc. Fritidsgårdarna, där flickorna får mycket mindre resurser än pojkarna. Inom missbruksvården, där kvinnor ofta sätts på undantag, måste verksamheten ses över. Åtgärderna planeras alltför ofta utifrån mäns behov. Vänsterpartiet vill att Gävles skolor aktivt förebygger och motarbetar sexuella trakasserier samt att kommunens anställda utbildas i kommunens handlingsplan mot sexuella trakasserier

Miljö:

Vänsterpartiet anser att centrum ska vara bilfritt och att kollektivtrafiken ges företräde i innerstaden. Billiga infartsparkeringar anvisas i anslutning till stadstrafiken. Försöken med sänkt hastighet skall fortsätta, och trafikmiljön i innerstan och bostadsområdena ska utformas med tanke på oskyddade trafikanter.

Kollektivtrafiken ska utvecklas med hänsyn till kvinnors och ungdomars behov och införande av bilpooler ska stimuleras

Vänsterpartiet arbetar för en levande innerstad och vill stoppa all ytterligare koncentration av kommers till större externa köpcentra. Det är på samma gång viktigt att stödja ytterområdena så att nuvarande affärsliv inte dör.

Gävle Energi behålls i kommunal ägo samt att fjärrvärmen byggs ut ytterligare i samarbete med andra kommuner.

Kultur:

Vänsterpartiet har sedan många år tillbaka verkat aktivt och framgångsrikt för utvecklingen av Gävles kulturliv. Grunden för Vänsterpartiets kulturpolitik har varit och är att alla människor, oavsett kön, ålder, hudfärg eller storleken på plånboken, ska få ta del av kulturutbudet och kunna uttrycka sig.
Vänsterpartiet har i flera år drivit en medveten kulturpolitik som har lett till utredningar och reformer inom olika kulturområden.
Människor är olika och har olika förhållningssätt till kultur, därför vill vi i vänsterpartiet att kulturens olika grenar ska få möjlighet till utveckling. De olika utredningar som vänsterpartiet initierade har uppenbarligen bidragit till en sådan progressiv kulturutveckling i Gävle. Vänsterpartiet driver samtidigt en kulturpolitik som minskar klyftorna, inte bara när det gäller satsningar på olika delar av kulturområden, utan även när det gäller resursfördelning mellan olika grupper av människor.

Vänsterpartiet vill att:
• det satsas på bredd inom kulturen
• det satsas på barn, ungdomar och de resurssvaga
grupperna i samhället
• föreningslivet stimuleras
• studieförbunden måste beredas goda möjligheter
• de inledda reformerna inom de olika kulturområdena
utvecklas
• det satsas på jämställdhet inom kulturområden
• ungdomar som ”graffar” erbjuds legala möjligheter

Fritid:

Vänsterpartiets framtidsvision är att alla ska ha rätt till ett rikligt utbud av fritidsaktiviteter, som tillåter att alla kan ta del av dessa, oavsett klass och kön. Viktigt är också att skapa förutsättningar för funktionshindrade att delta i fritidsutbudet. Att ha tillgång till en rik fritid är en förutsättning för sin egen utveckling och sitt välbefinnande.

Vår målsättning är att vi ska arbeta för ett jämställt idrottsliv, vilket t ex innebär att omfördela resurser, tider mm mellan pojk- och flickidrotter. Vi kommer att med kraft driva frågor som gör att det ska satsas lika stora resurser på flickor och pojkar inom de idrotter som får bidrag från Gävle kommun.
Vänsterpartiet vill att:
• ingen enskild sport ska sättas i första rummet.
• alla oavsett funktionalitet ska ha samma rätt till idrott
• alla satsningar ska i första hand inriktas på barn och
ungdomsidrott
• Gävle kommun medverkar till att förlägga internationella
arrangemang till kommunen.
• den kommunala medelsfördelningen mellan könen särskilt
uppmärksammas
• alla oavsett kön ska ha samma rätt till idrott.
• vi ska ha ett rikt och mångfaldigt friluftsliv
• alla ska kunna ta del av natur, fiske, bad.
• Föreningarnas hus inrättas i kommunen
• koloniverksamhet etableras på en nivå som ger många
barn en möjlighet till bra säsongsverksamhet vid skollov.

Internationell solidaritet:

Värna om etnisk och kulturell mångfald
Vänsterpartiet värnar om den kulturella mångfalden i Gävle. I Gävle bor idag människor som ursprungligen kommer från världens alla hörn.
Den organiserade kommunala flyktingmottagningen, som startades 1985 i Gävle, har hjälpt en del flyktingar att finna sitt nya hem. Men mottagandet av flyktingar i Gävle har i likhet med resten av landet länge präglats av en diskussion om antalet flyktingar, som skulle tas emot. Vi har i flera olika motioner i kommunfullmäktige påpekat bristerna och föreslagit alternativa lösningar.
Vänsterpartiet vill att:
• Flyktingmottagandet utvecklas
• SAMT permanentas
• svenskundervisningen för invandrare (SFI) utvärderas
• möjligheten för äldre invandrare att få vård på sitt eget
språk förbättras (tillgodoses)?
• Den offentliga sektorn är en förebild och anställer fler
invandrare
• tvåspråkighet ska ses som en merit vid kommunala
anställningar
• utöka anslaget till invandrarföreningarna

Kampen mot rasism och främlingsfientlighet:

Med svenskt medlemskap i EU och med Schengenavtalet som vägvisare för Europas flyktingmottagning, var det inte alls svårt för oss i Vänsterpartiet att redan för flera år sedan varna för en allt hårdare attityd mot flyktingar och invandrare.
Det politiska valresultatet i några EU-länder och inte minst i Danmark, där främlingsfientliga och opportunistiska partier gjorde valframgångar är skrämmande och beklagliga. Vänsterpartiet menar att kampen mot dessa reaktionära och destruktiva krafter ständigt ska vara på den politiska dagordningen. Vi har på olika sätt inte minst genom motioner i kommunfullmäktige agerat för kampen mot rasism.

Internationella frågor och solidaritetsbegreppet i skolan och förskolan
Med dagens teknologi har världen krympt, och det är nu möjligt att ha kontakter direkt med människor i andra länder.
Kommunens skolor och förskolor bör etablera kontakt och samarbete både på personal- och på elevnivå. Med dagens teknologiska möjligheter kan skolor etablera kontakt med andra skolor och elever i Europa, men också skolor i övriga delar av världen. Internationella projekt bör finnas i varje klass. Samarbete bör inledas med invandrarorganisationer för att etablera kontakter i olika länder.
Kommunens nämnder bör uppmanas att söka kontakt och samarbete med andra länder inom sitt ansvarsområde. Alla invånare ska beredas möjlighet att ta del i detta utbyte på olika sätt.
Att förstå vår värld är inte lätt. Att förändra den är ännu svårare. Trots svårigheterna måste vi arbeta målmedvetet för ökad förståelse och ökat samarbete på global nivå.

Vänsterpartiet vill att:
• kontakt och samarbete med andra länder utvecklas inom
kommunens ansvarsområden
• invånarna erbjuds möjlighet att delta i det internationella
utbytet
• internationella projekt ska finnas i alla klasser

MINSKA
KLYFTORNA !
Vänsterpartiet Gävle

Kopiera länk