artikel

Det offentliga rummet

I boken ”No logo” finns en beskrivning av storföretagens påverkan på människor livsutrymme. ”Dagens globaliserade storföretag säljer inte varor utan varumärken. Därför invaderar reklamen varje ledigt utrymme i samhället, ockuperar människors tankar och drömmar, formar deras livsstilar. Allt är till salu och medborgaren förvandlas till konsument. Skolor, sjukhus, ja hela städer bjuder ut sig till privatföretag”.
Glädjande nog har det inte gått lika långt i Sverige som i många andra länder men vi är på god väg.

Det offentliga rummet snävas in alltmer. En tilltagande kommersialisering med fler gallerior och stormarknader har i allt högre grad blivit det gemensamma offentliga rummet, med privat ägande och bestämmande. Reklamen invaderar oss som männsikor.

Samtidigt snävas yttrandefriheten in.Flera av de traditionella formerna för opinionsyttring som varit en viktig del av den svenska demokratin har fått svårare att verka t ex flygbladsutdelningar, torgmöten, manifestationer och demonstrationer.

Dessa varningar bör tas på allvar. Ett samhälle byggt på demokrati måste bygga på människor som ses som skapande och aktiva individer och inte som passiva konsumenter

Kommunen behöver ta tag i problemen och arbeta fram olika former av lösningar. En viktig del i det arbetet är stadsbyggnadsfrågor.

För nytillkomna ytor av stormarknadskaraktär kan tillgången till det privatägda offentliga rummet garanteras i planskedet. I detaljplan och bygglovskedet av t.ex. större gallerior och miljöer som antas få karaktären av offentliga platser, kan ställas krav på viss gard av offentlighet genom tex. kommunens tillståndsgivning för olika ändamål.

Kommunen kan ta upp överläggningar med fastighetsägare och trafikföretag. En insats kan vara öka den fria tillgången till det privatägda offentliga rummet. För redan befintliga verksamheter bör överläggningar upptas för att Opionsbildning och liknande ska kunna bedrivas oberoende av den kommersiella verksamhetens välvilja.

I planarbetet bör även reklamfria ytor inarbetas. Målsättningen måste vara att dessa reklamfria ytor ska öka och bli fler än i dag i Gävle kommun.

Utifrån ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
Att en utredning genomförs vars syfte är att garantera yttrandefriheten i privatägda offentliga rum och att utöka den reklamfria miljön i Gävle Kommun.

Kopiera länk