artikel

Folkomröstning – en självklarhet!

Maktfrågor är oerhört centrala för demokratin och för hur demokratin uppfattas av medborgarna. Sedan länge har svenska medborgare levt efter principen ”All offentlig makt utgår från folket”. Regeringsformen inleds med dessa ord vars innebörd är grundbulten för det demokratiska systemet med representativ demokrati. Nu kan detta komma att ändras.
Under kommande höst är det meningen att Sverige skall anta eller förkasta det förslag till konstitution för EU som på många sätt kullkastar denna princip. Vad är då rimligare än att låta svenska folket avgöra huruvida de vill lämna ifrån sig väsentliga delar av sin makt eller inte. Den makt som många idag redan känner är kringskuren av olika skäl.

En grundlag fastställer spelreglerna för statsskick och det politiska systemet, dock inte vilken politik som skall föras. När det gäller konstitutionsförslaget så är vänsterpartiets allvarligaste kritik just detta, att en nyliberal och ekonomistisk politik blir lag för alla EU:s medlemsstater. Med politiken fastskriven i grundlagen så blir demokratiska val i stort sett värdelösa. Kursen kommer att ligga fast i riktning mot en minskad offentlig sektor och minskade statsutgifter och detta oavsett hur svenska folket röstar i riksdagsvalet. För vänsterpartiet är det självklart att folket själva måste få bestämma om de vill avsäga sig sin makt eller inte.

Det hävdas av socialdemokratin och andra EU-förespråkare att det inte är en stor fråga, detta med konstitutionen. Budskapet är att ett antal fördrag skall fräschas upp och läggas samman. Att EU:s medlemsländer skall få en gemensam president, utrikesminister, hymn och flagga. Den presenteras som formalia med trevlig fernissa. Men detta är inte hela sanningen. Konstitutionsförslaget innebär också utvidgade beslutsmöjligheter för EU. Det ska byggas ett gemensamt försvar, och de flesta besluten inom EU skall fattas med majoritet och i många fall försvinner ländernas vetorätt. Nyliberala, superstatsivrande och högerkristna värderingar slås fast i en lagtext. Det handlar inte om formalia. Det handlar om svenska folkets möjlighet att påverka den egna vardagen. För oss vänsterpartister är det självklart att dessa genomgripande förändringar måste beslutas av folket i folkomröstning eller i alla fall diskuteras i den kommande valrörelsen.

Varför kan då inte de politiskt valda företrädare som sitter i Sveriges riksdag fatta beslut om EU-konstitutionen? Vänsterpartiet anser inte det! De representanter som nu sitter riksdagen, valda av svenska folket, fick sina mandat efter ett val som föregicks av en valrörelse där politik förvisso diskuterades. Men när det gäller EU-frågor i stort så vägrade framförallt socialdemokraterna att diskutera dessa.

Det är ett solklart faktum att riksdagen i dagsläget inte är representativ utifrån folkviljan i EU-frågor. Hade Sveriges riksdag givits möjlighet att utan folkomröstning besluta om anslutning till EMU hade Sverige idag inte haft möjlighet att själva besluta om sin ekonomiska politik. Folkomröstningen om EMU visar att en majoritet av det svenska folket har en inställning i EU-frågan som inte delas av en majoritet av riksdagens ledamöter.

Det är lätt att förvånas över hur lättvindigt det är tänkt att den svenska riksdagen skall fatta beslutet att anta EU-konstitutionen, utan att i demokratisk anda utgå från folkets vilja genom folkomröstning. När en svensk grundlag skall ändras krävs två beslut med ett riksdagsval emellan. Dels för att det är lagstiftning av sådan karaktär att två riksdagar skall säga sitt, men också för att frågan skall kunna diskuteras i en valrörelse. Varför gäller den regeln inte nu?

EU är ett ovanifrån-projekt som från början saknat demokratisk legitimitet. I konstitutionsförslaget görs förvisso försök i syfte att förbättra medborgarinflytandet. När nu den byråkratiska och i många avseenden slutna unionen till en del börjar se nödvändigheten av medborgarinflytande känns det märkligt att den svenska regeringen har för avsikt att inte låta avgörandet om konstitutionen falla på medborgarna. En majoritet av medborgarna i Sverige vill ha en folkomröstning. I demokratins namn måste det bli så.

Om all offentlig makt inte längre skall utgå från folket måste det vara just folket som beslutar detta! Vänsterpartiet anser att det är självklart att svenska folket skall avgöra om den nya EU-konstitutionen skall antas eller inte. Därför kräver Vänsterpartiet folkomröstning.nu!

Styrelsen för Vänsterpartiet Gävle

Kopiera länk