artikel

Vänsterpartiets remissvar på program för översiktsplan Gävle stad.

Ett program skall:

– Redovisa den politiska viljan och ange mål som skall uppnås genom planeringen
– Göra en första avvägning mellan olika intressen
– Ge möjlighet att i ett tidigt skede få in kunskap och synpunkter från berörda och allmänhet innan kommunens ställningstaganden är allt för låsta
– Ange förutsättningar för kommande planering

Här följer Vänsterpartiet Gävles remissvar.
Programmet för översiktsplanen är bra, men bra kan göras bättre. De inriktningsmål som tagits fram är bra utgångspunkter för det fortsatta arbetet med att utveckla Gävle. Vi saknar dock en hel del i programmet.

Framför allt så saknar vi invånarna. Inriktningsmålen inom samtliga områden poängterar att det gäller att skapa identitet och karaktär för vår stad. Det som skall skapa karaktär och identitet är påfallande ofta platser, miljöer, stadsdelar, grönytor, kulturen osv. Var är gävleborna? Programbladet lyckas ge en bra beskrivning av Gävles utveckling, men det är en utveckling fri från de kvinnor, män, barn och ungdomar som bor i staden.
Vi saknar också hållbarhetsfrågorna och deras påverkan på utvecklingen. Miljö nämns lite här och där medan jämställdhet och integration lyser med sin frånvaro. Barnperspektivet finns inte alls.

Vi saknar konkreta skrivningar kring strategier för användning av mark, transportsystem, bostadsbyggande och handelns utveckling för att ta några exempel. Det känns fel att inte nämna kvinnor och barn i avsnittet om ett hållbart transportsystem eftersom de är de största nyttjarna.

Vänsterpartiet förordar en tydlig politisk vilja som kommer till uttryck i den översiktsplan som skall tas i sinom tid och välkomnar att arbetet sker i dialog med invånarna.

En stad med identitet
Vänsterpartiet ser gärna att de bevarandeprogram och den nybyggnation som kommer att ske har en idé/tanke bakom sig. Något som förstärker stadens identitet och utveckling. Identitets förstärkning genom bevarandeprogram bör ha en tematisk inriktning utifrån stadens historiska utveckling där å – rummet har en särskild betydelse. Vi anser att nybyggandet skall präglas av en trygghetskänsla, det skall vara luft, grönt och ljus.

Levande stadskärna
Vi anser att programmet är lite väl fegt när det gäller stadskärnan och bilismen. Inte minst med tanke på att vi skall se 20 – 25 år framåt i tiden. Programmet ger inte tillräcklig vägledning i en trafiklösning för de centrala delarna av staden och hur torget skall utnyttjas frånsett att det skall finnas rejäla hållplatser för kollektivtrafiken. Vi menar att ett bilfritt centrum borde finnas med som en rimlig och långsiktig lösning fram till 2025. Miljömålen för staden är i även här ett styrdokument för radikalare lösningar än vad som föreslås i programmet.

Vi menar också att handeln i stadskärnan kan prioriteras tydligare i programmet.

En attraktiv stad att bo i
Vänsterpartiet anser att det första inriktningsmålet är otydligt. Det kan läsas som om det vore OK med stadsdelar av olika status, dvs A, B och C-stadsdelar. Det måste tydliggöras att så inte är fallet.

Vi vill också att de tankar som, mycket försiktigt, kommer till uttryck överst i den högra spalten (om integration och blandat boende) prioriteras och utvecklas. Vänsterpartiet menar att detta om något vore en identitet och karaktär för Gävle. En trygg stad där vi bor och verkar TILLSAMMANS.

Vi vill också att det skall finnas goda möjligheter att utveckla stadsdelarna tillsammans med de boende och låta dem sätta sin prägel på både område och lägenheter. Det offentliga rummet ägs av dem som vistas där och det skall märkas.

Till sist så anser vi att Gävle skall ha en tydlig boendestrategi utifrån principen om det blandade och trygga boendet. Vi vill ha en bebyggelseutveckling som beaktar sociala och demokratiska värden som främjar integration och jämställdhet oavsett levnadsvillkor och familjeförhållanden. Nu har detta, som redan sagts, en alltför undanskymd plats.

En grön och blå stad
Vänsterpartiet saknar tydlighet om att denna vision faller om man väljer det utbyggnadsalternativet förtätning av stadskärnan. Det går då inte att uppfylla de inriktningsmål som anges här. En förtätning av centrum sker på bekostnad av grönytorna.

Vi vill också poängtera att enbart att reservera mark som grönyta/park inte innebär att det blir en använd och omtyckt del av staden. Det krävs en eftertanke vid val av placering och det krävs att de omkringboende använder parken, att det ges förutsättningar för användande.

Väljs detta alternativ bör man i första hand använda sig av gammal industrimark och redan bebyggd mark, sk gråmark. Varför inte bygga ett eller flera höghus. Det finns områden i Gävle då detta kan vara möjligt utan att störa stadsbilden. Lek med horisonten och bygg nytt och djärvt i t ex Andersberg.

I ingressen till denna text tycker vi att Hemlingby kunde anges med namn. Identitetsskapande om något…

Mångsidigt näringsliv
I sak har Vänsterpartiet inget att invända, men även här förordar vi att tydliga strategier görs i samband med att mark reserveras. Stora köpcentra säger vi nej till, och ja till småskalig handel.

Ett hållbart transportsystem
Som tidigare nämnts saknar vi analys kring hur detta transportsystem kan utvecklas utifrån de som använder kollektivtrafiken mest, dvs kvinnor och barn. Ett exempel på detta är hållplatserna. I hela översiktsprogrammet nämns vikten av att det finns mötesplatser. Kvinnors mötesplatser är ofta idag hållplatser. Våga utforma dessa som mötesplatser!

Vi skulle också vilja att den avsomnade utvecklingen av en förarlös spårbunden och miljövänlig matarlinje tagits upp och givit resultat 2025.

Centrum för regionen
Vi anser att Gävle inte bör karaktäriseras som ett nav runtikring allt snurrar. Istället vill vi se Gävle som en port mellan norra och södra delarna av vårt land. Det skall finnas en öppenhet i staden som är synlig t ex genom alla de lokala rörelser som bidrar till Gävles identitet som stor småstad och liten storstad.

Val av utbyggnadsalternativ
Vi förordar, av ekonomiska, rationella och service skäl, att utbyggnaden av Gävle sker längs med kollektivstråk/infartsvägar samt redan bebyggda områden. Att det sker byggnationer på landsbygden är naturligt, men av ovannämnda skäl bör det finnas en tydlig kommunikation kring frågor om t ex framtida kollektivtrafik med berörda för att undvika eventuellt framtida missnöje med kommunens servicegrad.

Vänsterpartiet Gävle

Gå in på www.gavle.se eller klistra in nedanstående adress i din webläsare så kommer du till programmet för översiktsplan Gävle stad.
http://epi.gavle.se/upload2/Webbredaktion/Gavlestad2025/gavle_2025_skarm.pdf

Kopiera länk