artikel

Vänsterpartiet kräver sedan länge lagstiftning om rätt till heltid.

Vänsterpartiets kampanj ”Rätt till jobb – rätt på jobbet” tar upp många frågor som berör
kvinnors situation på arbetsmarknaden. Det är inte så konstigt. Kvinnor diskrimineras systematiskt och tvingas genomgående att acceptera sämre anställningsvillkor än män. Allra sämst villkor har kvinnor i LO-yrken.

Kvinnors arbete betraktas fortfarande i hög grad som något av en bisyssla medan männens
förvärvsarbete är något huvudsakligt. Män förväntas arbeta heltid och prioritera förvärvsarbete före oavlönat arbete. Kvinnor förväntas prioritera ansvar för barn och hushållsarbete och mer i mån av tid ägna sig åt förvärvsarbete. Män förväntas behöva en inkomst för att klara en försörjning medan kvinnors inkomst ses som ett extra tillskott till hushållskassan.

Priset är högt: Kvinnor får betala med lägre löner, otrygga anställningar, högre
deltidsarbetslöshet och mindre makt och inflytande än män. Orättvisor som i förlängningen också för med sig lägre ersättningar i socialförsäkringssystemen, lägre pensioner samt mindre möjlighet till utveckling i arbetet.

Sett över hela arbetsmarknaden tjänar kvinnor mindre än män och de orättvisa löneskillnaderna har varit konstant det senaste decenniet. All statistik pekar på att yrkesgrupp förklarar det mesta av löneskillnaden och att kvinnors arbete systematiskt anses mindre värt än mäns arbete. Med andra ord; kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden för att de är kvinnor.

En viktig orsak till inkomstklyftorna mellan kvinnor och män är det faktum att så många kvinnor arbetar deltid. Under första kvartalet 2003 arbetade 45 procent av LO:s kvinnor deltid och 9 procent av LO-männen. Andelen deltidsarbetande kvinnor är klart högre inom LO än inom TCO och SACO. Andelen deltidsarbetande män är genomgående låg.

Många kvinnor arbetar kortare tid än de vill och har därmed lägre inkomster än de annars skulle ha. 2003 var det drygt 215 000 personer som uppgav att de arbetar mindre än vad de själva önskar. Av dessa är 155 000 kvinnor och merparten finns inom arbetaryrken. Mer än var fjärde deltidsarbetande kvinna inom LO vill ha längre arbetstid. I åldersgruppen under 25 och 25-29 år har andelen med ofrivilligt korta arbetstider fördubblats sedan 1990. Vanligast är det inom Hotell- och Restaurang, Handels och Kommunal.

Orsaken till kvinnors deltidsarbete är två. Dels handlar det om att få en allt mer omöjlig tidsekvation att gå ihop – kvinnorna arbetar deltid för att hinna och orka med det oavlönade hemarbetet. Dels handlar det om att det är en fördel för arbetsgivarna med deltidsanställda. Det ger flexibilitet med fler personer och personalen kan arbeta mertid för att täcka in sjukfrånvaro etc. Kvinnor som jobbar deltid för att orka med hemarbete förekommer över hela arbetsmarknaden, medan deltidsarbete som beror på arbetsgivarens behov är klart vanligast inom LO-yrken.

Sammantaget är kvinnors höga andel deltidsarbete dels ett resultat av rådande ojämlikhet mellan könen när det gäller att utföra oavlönat hemarbete, dels av den rådande maktordningen på arbetsmarknaden, som både privata och offentliga arbetsgivare utnyttjar. Detta är mycket
dyrköpt för kvinnorna som får betala med lägre löneinkomster, lägre pensioner och ersättningar i socialförsäkringarna, dessutom innebär deltidsarbete sämre tillgång till utbildning och utveckling i arbetet.

Vänsterpartiet har sedan länge drivit krav på lagstiftning om rätt till heltid. Men vi är också beredda att som förtroendevalda arbetsgivare i kommuner och landsting ta vårt ansvar och skapa arbetsvillkor som ger alla anställda möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande samt löner som det går att försörja sig på. I det uppdraget är det avgörande att heltid blir till en rättighet och deltid till en möjlighet. Glädjande nog har Gävle Kommun redan fattat beslut om att alla ska ha rätt till heltid. Vänsterpartiet har verkligen bidragit till både beslut och varit pådrivande i arbetet. Gävle kommun är en av få kommunala arbetsgivare som både fattat beslut och dessutom genomfört det. Sveriges kommuner och landsting har nyligen genomfört en enkätundersökning och den visar att ca 29 % av kommunerna har fattat beslut om rätt till heltid men bara ca 11 % har verkställt beslutet. Förhoppningsvis tar nu övriga arbetsgivare såväl offentliga som privata i kommunen och länet sitt ansvar och ser till att kvinnor slutar diskrimineras, får rätt till heltidstjänst och får en lön som det går att leva på.

Vänsterpartiet lägger nu, över hela landet, motioner i kommuner och landsting där vi kräver att fullmäktige beslutar om en personalpolitik som ger alla anställda rätt till heltidsanställning. Det får vara slut med en ordning där kvinnorna ska betala för arbetsgivarnas tillkortakommanden genom att avstå ett löneutrymme de faktisk har rätt till!

Ulla Andersson
Vänsterpartiet

Kopiera länk