artikel

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan

I år är det 50 år sedan Sverige införde obligatorisk sex och samlevnadsundervisning i skolan. Men fortfarande är ämnet lågt prioriterat och kvalitén på undervisningen väldigt skiftande. Sex- och samlevnadsundervisningen är en oerhört viktig faktor för att kunna förändra den rådande ordningen inom sexualpolitiken.
En kvalificerad sex- och samlevnadsundervisning skapar möjligheter för ungdomar och vuxna att lära känna sin sexuella läggning och öppna upp sexualiteten. Fördomar och förtryckande värderingar kring könsroller, relationer och sex förmedlas ständigt via media, reklam och porr. Kunskap och öppna diskussioner behövs för att förhålla sig kritiskt till det och kunna förstå sin egen sexualitet på ett sätt som gör att man både kan ta ansvar för och njuta av den. sexualiteten.

RFSU-Stockholm stockholm har under unde ren längre tid på uppdragUppdrag av Stockholms kommun genomfört undervisning i Stockholms skolor. De har delatdelta upp ungdomarna i flick- respektive pojkgrupper för att skapa bättre möjligheter för ungdomarna att diskutera det som önskas och behövs. Det som framkommit i det arbetet är att många flickor inte vet hur deras underliv ser ut eller fungerar. Den sex- och samlevnadsundervisning som tidigare bedrivits har många gånger enbart handlat om hur barn blir till och hur de inre könsorganen ser ut. Att flickor kan ha sex med andra flickor eller stimulera sig själva är exempel på vad som har inte berörts i den undervisning de har fått.

En undersökning visar att skolor som ändå gjort tappra försök och delatdelta flickor och pojkar i olika grupper trots detta ändå begår de misstaget att i tjejgruppen inte bekräfta deras rätt till sexuell njutning och lust. Också utan även då har det varit barnafödandet som stått på dagordningen.

En undersökning gjord av dåvarande Skolverket både bland landets grund- och gymnasieskolor visar att nästa ingen av de undersökta skolorna bedrev sex- och samlevnadsundervisningen i enlighet med uppdraget som de har. I ämnet Biologi fanns ämnet med och ibland som särskild temaveckaTemavecka.

I Gävle har barn- och ungdom gjort en enkätenkät undersökning bland eleverna om hur de upplevde sex- och samlevnadsundervisningen. Svaren var inte roliga att läsa. Det och det fanns t.o.m. med svar som frågade om vilken sexSex- och samlevnadsundersvisning det gällde. Eleverna de visste inte ens om att de haft någon.!!. Barn – och ungdom har synliggjort problemenproblmene för skolorna och arbete pågår för att förbättra. Samtidigt samtidigt vet vi att sexSex- och samlevnadsundervisningen alltför ofta bygger på en eldsjäl och att det är svårt att få tillgång till kompetensutveckling i ämnet.

Landstinget planerar att genomföra en satsning tillsammans med länets kommuner för att möjliggöra kompetensutveckling inom ämnet. Under arbetet har det framkommit att lärare knappt fått någon fortbildning alls i ämnet. 2 lärare gruppens som tillsammans undervisat 30 år i ämnet. har tillsammans och under den tiden fått 1,5 dag i kompetensutveckling inom området. Dagens lärarutbildning har inte heller ämnet som obligatoriskt. Bara 10 av de 23 högskolor och universitet som utbildar lärare har överhuvudtaget kurser i sex och samlevnad. Endast sex våras visade en undersökning att endast knappt 10 procent av de lärare som examineras i landet harhade fått någon undervisningutbildning i ämnet. Allt enligt den kartläggning av lärarutbildningarna som RFSU genomförde 2004 på lärarutbildningen.

Vänsterpartiet ser det sdets om oerhört viktigt att skolan bereder möjlighet för ungdomar att få tillgång till en god och kvalificerad undervisning inom ämnet. Att flickor såväl som pojkar får lära sig om det viktiga med sex, det vill säga njutning och glädje, och att undervisningen bedrivs för att vi skall få trygga barn och ungdomar som med en öppen syn på sin egen och andras sexuella läggning och sexualitet.öppna upp sexualiteten. Det ska inte vara en undervisning om vad som är bra respektive dåligt sex. För , för vem kan och ska definiera det för någon annan.

Sexualiteten är ett centralt område om man vill förstå maktstrukturer och orättvisor på grund av kön. Inte minst handlar det om flickors och kvinnors rätt till sin egen kropp och sin egen sexualitet.. Skolan måste ta sitt ansvar så att ungdomarna inte behöver hänvisas till porr eller annat kommersiellt utbudandra tidningar för att se vad som gäller. Då är risken alltför stor att den rådande könsmaktsordningen upprätthålls genom att flickor fortsätt fortsätter att framställas som objekt och att killar alltid har rätt att tillfredställa sin sexualitet och att flickorna då ska ställa upp. Porren framställer den sexuellt aktiva kvinnan som en förkastlig människa och den synen vill vi väl ändå inte att ungdomarna ska bära med sig?

Den utbildning som kommer att erbjudas kommunerna genom Landstinget tar vi för givet att Barn och Ungdom kommer att ta del av. Men men vi menar att vi behöver ta ett större grepp över hela sex- och samlevnadsområdet inom såväl grund- som gymnasieskolan och särskolan. Vet vi idag vilken undervisning inom ämnet barnen i mellanstadiet får i Gävle? Hur , hur mycket kompetensutveckling får lärarna i ämnet? Rektorn, rektorn har det övergripande ansvaret för att ämnet integreras i övriga ämnen – hur fungerar det i Gävle? Hur hanteras ämnet i särskolans undervisning? Detta är några av de frågor osv.? Frågor vi behöver ha svar på för att kunna bedriva ett utvecklingsarbete.

Sex- och samlevnad är ettinget lätt ämne som både kräver faktakunskaper och att man är klar över sina egna värderingar för att kunna bedriva en bra undervisning. Därför undervisa i därför vore det bra om ämnet kunde ingå i arbetet med vertikalintegration och att nätverk mellan lärare byggs upp. På så sätt kan man tillvarata sprida och vidareutveckla den kompetens som finns. Det är överhuvudtaget viktigt att främja erfarenhetsutbyte skolor emellan men även med andra kommuner. Vi tror också att det vore bra med centralt anordnade utbildningar genomd.v.s att de berörda förvaltningar gemensamt erbjuder utbildningar, kurser, temadagar m.m för lärarna. Elevhälsovården är också viktig i arbetet och därför bör även den personalkategorin ingå i arbetet. Det kan vara svårt för en enskild skola att inom ämnet bygga upp och vidmakthållavidhålla kompetens och möjliggöra fortbildning.

För att utveckla metoderna inom sex och samlevnadsundervisningen kan man låta en skola eller en stadsdel genomföra ett projekt på området. Metodprojektet måste kunna övergå i ordinarie verksamhet och erfarenheten kunna användas av andra skolor

Utifrån ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

Att varje rektor inom grund- och gymnasieskolorna inventerar behovet av fortbildning på området bland sin personal samt redovisar på vilket sätt man arbetar med att integrera sex och samlevnad i olika ämnen och kvalitén i det arbetet.

Att det i Gävle grund- och gymnasieskolor genomförs ett metodutvecklingsprojekt inom sex och samlevnadsundervisningen.

Att medel för utvecklingsarbetet inom sex- och samlevnadsundervisningen avsätts centralt i respektive nämnds budget.

Ulla Andersson, Marita Engström, Lasse Langeborg, Mikael Morell
Vänsterpartiet

Kopiera länk