artikel

Jämställdhetsutbildning för kommunrevisionen.

Kommunens revisorer har bl.a i uppdrag att granska vad insatta åtgärder ger i konkreta resultat. Med sedvanliga metoder bör de därför också granska om de jämställdhetsplaner som förvaltningar och bolag tagit fram verkligen uppfylls och hur effektivt det i så fall sker.
De uppsatta målen innebär att:
• Gävle kommun ska vidta åtgärder så att samtliga arbetsplatser har arbetsförhållanden som lämpar sig för både kvinnor och män.
• Personal som har barn ska ges möjlighet att förena föräldraskap och arbete.
• Ingen personal i Gävle kommun ska utsättas för sexuella trakasserier.
• Andelen män som arbetar inom kvinnodominerade yrken och kvinnor inom mansdominerade yrken ska öka fram till 2005. Vid tillsättning av arbetsgrupper ska jämn könsfördelning eftersträvas
• Likvärdiga anställnings-, utbildnings- och befordringsmöjligheter ska finnas för både män och kvinnor.
• Vid anställning av personal åstadkomma en jämnare könsfördelning inom alla yrken och på alla nivåer.
• Könsdiskriminerande löneskillnader ska ej förekomma.

För att kunna utföra uppdraget att granska måluppfyllelsen inom de olika förvaltningarna och bolagen på ett förtjänstfullt sätt krävs det goda kunskaper och insikter på området.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
-att kommunrevisionen rekommenderas att genomgå en jämställdhetsutbildning.
-att kommunrevisionen föreslås granska hur jämställdhetsplanerna följs utifrån, kartläggning, målformulering, fastställande av åtgärder samt uppföljning.

Ulla Andersson Maud Liljeqvist Marita Engström

Lasse Langeborg Birgitta Bergander Vänsterpartiet

Kopiera länk