artikel

Miljöledningssystem och miljövänliga inköp.

Gävle kommunfullmäktige har antagit en miljöpolicy och lokala miljömål som är tydligt formulerade och politiskt väl förankrade. För att efterleva målen krävs väl fungerande miljöledningssystem inom de olika kommunala förvaltningarna och bolagen.
Det innebär ett målinriktat miljöarbete som följer en uppgjord struktur, där verksamheten betraktas i ett helhetsperspektiv.
Det handlar om allt ifrån inköp av miljömärkta produkter till källsortering, återanvändning, minskad resursanvändning, energibesparing, energieffektivisering och minskat bilanvändande.

I februari 2000 beslutade Kommunstyrelsen att införa ett miljöledningssystem inom kommunkoncernen i den takt ekonomin tillåter. Kommunstyrelsen rekommenderade att systemet skulle byggas upp efter standarden ISO 14001, med tillägget att varje nämnd/förvaltning och bolag får utforma systemet så att det passar deras verksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunalrådet Carina Blank.

1. Har alla kommunala förvaltningar och bolag idag ett utarbetat
miljöledningssystem?

2. Hur stor andel av inköpen är miljömärkta produkter?

Maud Liljeqvist.
Vänsterpartiet

Kopiera länk