artikel

Ett lysande energijobb

Sven-Olof Melin skickade två frågor av stor betydelse för Gävle och Gästrikland till mig utifrån mitt politiska uppdrag som styrelseledamot och viceordförande i både Gävle Stadshus AB (GSAB) och Gävle Energi AB (GEAB).

Sven-Olof Melin påminner oss om den lyckade kampen för att rädda Gävle Energi undan utförsäljning till Sydkraft. Idag heter Sydkraft E.ON. Samma E.ON som ska äga 50 % av ett tilltänkt produktionsbolag där en del ledande företrädare för kommunen vill underkasta sig kravet att Gävle kommun ska vara minoritetsägare med 25% av aktier, och att Gävle Energi inte skulle kunna bygga nya anläggningar utan tillåtelse från det nya bolaget där E.ON: s intresse blir bestämmande.

E.ON, som själv äger avfallseldad kraftvärmeproduktion vill inte att Gävle Energi bygger en egen kommunägd anläggning. I denna strävan får E.ON stöd av tunga politiska och administrativa instanser. Hur är det möjligt?

Vänsterpartiet organiserade kampen mot utförsäljning av Gävle Energi och kunde leda den till seger. I det nödvändiga politiska arbetet lärde vi oss mycket om strukturerna i energibranschen samt om fjärrvärme- och elproduktion som strategiska infrastrukturer i ett samhällsbygge.

Hotet är än en gång i antågande. De som förlorade i utförsäljningsstriden tar nya tag att begränsa samhällets rådighet över energiförsörjning. Med stor skicklighet i konsten att tribbla bort frågor och fördröja beslutsprocessen har man lyckats tränga ut en framtidssatsning bortom dess rimliga tidsplaner. Makten över dagordningen är ett tungt vapen.

Svaret på de två frågorna kommer här eftersom jag har ett ansvar gentemot de operativa nivåerna. Den första frågan har två delar:

Svar på fråga 1a om huruvida ” kommuninvånarna är missnöjda med hur vi anställda på Gävle Energi sköter företaget….?” Ni gör det mycket bra på Gävle Energi. Varken kommuninvånarna eller politikerna är missnöjda med hur ni sköter företaget, tvärtom. Gävle Energi står för trygghet inför sina kunder, och politiskt sett, lever företaget upp till de förväntningar som ställts på det.

Företaget är starkare nu än vid tiden för utförsäljningshotet. Dess goda finansiella status och intjänandeförmåga är till glädje för det politiska ledarskapet – kommunkoncernen mår bra av GEAB.

Svar på fråga 1b ….” vill ägarna bjuda in externa ägare så att Gävleborna ska få lika höga priser som till exempel Stockholm fått? ” Som jag ser det så finns ingen uttalat vilja att bjuda in till delägarskap i nuvarande Gävle Energi. Dock lägger man mycket resurser på att skapa det nya Karskärsenergi med Gävle Energi som en av två minoritetsägare och E.ON som 50% ägare.

Konsekvensen av denna strävan är självklart en begränsning av det medborgarägda företagets frihet att arbeta för kommunens bästa. Man avser att para ihop två energiföretag som är konkurrenter på många plan där det enda motivet är att komma undan utbyggnaden av kommunens egen produktion av fjärrvärme och elektricitet.

Din fråga 2 är: ”Varför bygger vi inte förbränningspannan så att avfallet från Gästrikeland omhändertas här i stället för att fraktas långa sträckor på våra vägar?”
Svaret har många indicier eftersom det inte presenteras några hållbara argument mot den produktionstekniska eller energipolitiska styrkan i projektet från obstruktionisterna. Den finansiella kalkylen för investeringen har hållit mot alla slags angrepp, ränteläge är fortfarande gynnsamt och en väsentlig spin-off effekt skulle vara att stärka Gästrike Återvinnares ekonomiska och finansiella läge genom lägre kostnader.

Existensen av en ny samhällsägd kraftvärme anläggning skulle motverka fördyrning av avfallshanteringen och fjärrvärmeleveranserna. Allt detta vet de som blockerar bygget av denna avfalls- och biobränslepanna. De har goda erfarenheter av det befintliga kraftvärmeverket Johannes idag, men vill inte ta till sig lärdomarna.

Jag anser att en produktionsanläggning av den här typen, för all slags biobränsle och brännbart avfall, har en naturlig plats i kretsloppskedjan. Den är en tung beståndsdel i landets energipolitik och bekräftas av att denna form av kraftvärmeproduktionen gynnas i skatteförslagen.

I dessa tider av tillväxttänkande med regionala- och kommunala tillväxtprogram har Gävle Energi tilldelats rollen som en av motorerna i vår region. Företaget ses som ett lok som ska dra oss in i det kretsloppsstyrda samhället. Då måste vi också ge företaget det förtroendet att ta vara på möjligheterna att spela den rollen fullt ut.

Ni gör ett förbannat bra jobb där borta och levererar in många sköna kronor till kommunkoncernen.

Albert J Gibbs
——————————————————————————————————————–
Lysgatan 25
802 86 Gävle

026 – 18 93 61
070 – 673 64 91

Kopiera länk