Övrigt

Funderingar från en miljöcirkel

Vänsterpartiet i Gävle genomförde hösten 2009 en miljöcirkel. Vi hade många och bra diskussioner. En del förslag kom fram i cirkelarbetet och här kommer de att presenteras och även de länkar vi hittade.

Vi pratade om samarbete mellan nämnderna om till exempel stadsdelsförnyelse. Man behöver få fram busstrafiken till Alderholmen, mellan Öster och Brynäs, vi vill se mera flextrafik.

En idé för Gävle var att regionalbussarna skulle få en ny vändplats vid sjukhuset.
Men det finns mer miljöarbete som tjänar på en god samordning mellan de olika nämndernas verksamheter.

Det öppna jordbrukslandskapet i Valbo

På cirkeln kom vi att tala om Norrsundet som är en liten pärla till ort, där finns en blandad bebyggelse, och man har nära till havet. Det finns anledning att fundera mycket om hur vi hanterar ett framtida bebyggelse och ortsutveckling i samband med fortsättningen av översiktsplanen för kommunen. Tänk om fick till en bra spårförbindelse till Norrsundet, det man ser överallt i Sverige är att en bra regional trafik leder till utveckling längs spårets tätorter.

Vidare fanns studiecirkeln att en marinbiolog borde kunna ingå i kompetensen för miljötjänstemännen, kanske kan man finansiera en under året för utvecklingspengarna?
Vi har ju nationella och regionala, kommunala mål för ”Hav i balans, levande kust och skärgård”. En marinbiolog skulle kunna få koll på hur vatten och botten mår i vår del av Österjsön. Från andra kommuner finns det exempel på att en driven marinbiolog kan finansiera sin egen tjänst till stor del med olika projektmedel från olika instanser.

En fundering vi ordade om var möjligheten för ett pantsystem för läkemedel? Alldeles för mycket läkemedelsrester hamnar obearbetat i naturen. Effekterna av läkemedelsavfallet är till stor del okända.
Vi spånade kring att kunna ha en miljödag med länsstyrelsens expert, kanske ett helt miljöforum eller miljömålsdag på Folkets Hus?

Vi själva i Vänsterpartiet kan ha ett miljömålsmöte/medlemsmöte med SNF.
Vi diskuterade möjligheterna att få en högre profil på Gavlegårdarnas arbete för bilpooler, kan Alderholmen vara ett första omrdåe det är planerat för det från början?
Vår företrädare för Gavlegårdarna, Lars Blom, berättade att Gavlegårdarnas underhållsfordon till en del redan är elbilar men även ska nya vara miljöfordon, man ställer krav på att entreprenörer har ECO-körkort.

Studiecirkeln var överens om att det behövs fler överlastkontroller i länet, den kostar miljö, den kostar vägförslitning. Ett enda överlastekipage kan förstöra bärunderlaget, vilket medför en mycket dyrare vägreparation än vanligt underhåll kräver.
Vi pratade kring utsläppsrätter som ingen tyckte var någon lysande konstruktion idag, vi diskuterade sopexporten till tredje världen. Vi vill se ett produktionssystem där produkter analyseras efter hela sin livscykel och att man har producentansvar även för återvinningen.

Ägardirektiv för alla bolag diskuterade vi, de får i uppdrag att hitta på något som är i framkant. Några av bolagen håller sig väl framme redan idag. Gävle energi och Gavlefastigheter satsar bra idag.
Gavlegårdarnas bygge ”Fullriggaren” är tänkt att bli klimatneutralt och man har skrivit en vision om att hela bolaget ska vara det till 2015.

Studiecirkeln var positivt inställd till skatt på flygbränsle. Det är positivt för framtiden att det trots verkar finnas ett konsumenttryck för alternativt bränsle.
Bränslen för fartygen måste också diskuteras, för bränslen måste man ha beredskap för snabba åtgärder så att det förnyelsebara bränslet har ett ekonomiskt pris.

Frågeställningar som studiecirkeln hittade men som inte hade svar under våra totalt tre träffar var:
Man borde kolla industrier, värmeverk i Gävleborg minskar tyngre eldningsoljor?
Hur ser det ut med utsläppen av fosfor?
Vilken andel återvunna hushållssopor?
Vad händer med ungdomars sopsortering?
Kan man införa böter för nedskräpning i lokala ordningsstadgan?
Onödig produktion, behövs det så många varianter av allt? Vi tyckte det var onödigt med metalliclacker på de flesta fordon, men särskilt onödigt på arbetsfordon. Metalliclacker idag innebär en extra miljöbelastning i produktionsprocessen.
Hur ska man dra nytta av funktionen av externa köpcentra men ha ett bättre transport/logistiksystem?

Ska vi ta upp Risto Liljegrens idé om nationellt ekologiskt centrum i Gävle eller åtminstone ett centrum då med exempel på tillgänglig teknik.
Vad kan man göra för att förbättra återvinningen, inrätta kretslopphus för byten. Reparationer, försäljning av begagnade pryttlar?
Det ska finnas miljödifferentierade hamnavgifter, för småbåtarna funderade vi över om det finns tillräckligt med mottagningsanordningar för dem?

På den sista träffen gick vi igenom Vänsterpartiets material om 100 punkter för miljön. Sammantaget har vi många bra förslag kring miljön och vi kunde känna oss samstämda med partiets politik då mycket av tankarna i materialet var sådant vi reflekterat över i gruppen.

Här en länk till materialet:

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2483:vill-du-veta-mer-om-vaensterpartiets-miljoearbete&catid=22:nyhet&Itemid=799

Här lite nyttiga miljölänkar:

http://riksdagsvanstern.org/klimatnatverket/

http://klimatfakta.com/

http://www.naturvardsverket.se/sv/

http://uppsalainitiativet.blogspot.com/

http://www.avfallsverige.se

http://www.sopor.nu/

http://www.stirlingenergy.com/


Skriv en kommentar