Övrigt

Nästa mandatperiod måste bli kvinnornas

Nästa mandatperiod måste bli kvinnornas

Alla säger sig vara för jämställdhet. Ändå har utvecklingen stannat av eller börjat gå åt fel håll på område efter område. Därför måste vi nu få en ansvarstagande regering som sätter kvinnors rättigheter högst på dagordningen.

Andelen kvinnor som lever i fattigdom har ökat under den gångna mandatperioden och i år kommer drygt 450 000 kvinnor leva i relativ fattigdom visar ett underlag från riksdagens utredningstjänst som Vänsterpartiet låtit ta fram. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har ökat under de senaste fyra åren med drygt 1000 kr/månad. Var fjärde ensamstående mamma med barn lever i fattigdom. Psykisk ohälsa bland unga kvinnor ökar på ett dramatiskt sätt. Globalt sett är det kvinnor som tillstörsta delen bär konsekvenserna av såväl fattigdom som miljöförstörelse.

Vänsterpartiet menar att nu måste det på allvar tas itu med könsorättvisorna. Vi föreslår därför medborgare, väljare och våra rödgröna vänner att nästa mandatperiod ska bli jämställdhetens där kvinnors frågor sätts högst på dagordningen. Vi föreslår här 10 punkter för att komma tillrätta med problemen och för att förbättra kvinnors liv och vardag.

• Lagstifta om rätt till fasta jobb på heltid. Kvinnor har oftare visstidsanställning och deltider och därmed också sämre löner, pensioner , karriärutveckling och ekonomiska villkor

• Gör föräldraskapet jämställt. I dag tar kvinnorna ut ca 80 procent, medan småbarnspappor jobbar mest av alla. För att barnen ska få tillgång till sina bägge föräldrar och innan kvinnor få tillgång till arbetsmarknaden på samma villkor som män kravs en jämställd föräldraförsäkring

• Stärk kvalitén i vård, skola och omsorg, lagstifta om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi kvinnor är beroende av en väl fungerande och utbyggd barn- och äldreomsorg för att våra liv ska fungera.

• Stärk anhörigstödet och hemtjänsten. Det är döttrar och hustrur som utan ersättning i hög grad vårdar och tar hand om äldre och sjuka.

• Ensamstående kvinnors ekonomiska situation måste förbättras, Vi Rödgröna har kommit överens om att höja underhållsstödet och räkna upp det årligen. Vi höjer också bostadsbidraget för ensamstående och umgängesföräldrar.

• Återupprätta trygghetsförsäkringarna. Försämringarna i sjukförsäkringen har slagit hårdare mot gruppen kvinnor, liksom inskränkningen av deltidsstämplingen. Vänsterpartiet vill möjliggöra för deltidsstämpling i 300 dagar

• Genus måste bli en naturlig del av läkar-, lärar-, polis- och juristutbildningen.

• Minst 10 procent av biståndet skall gå till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Genom att öronmärka och ha jämställdhetspolitiska mål i biståndspolitiken kan vi minska mödradödligheten i andra länder.

• Inrätta ett klimatskadestånd. De rika ländernas överkonsumtion och utsläpp påverkar fattiga länders miljö och utveckling och kvinnors villkor påverkas mest.

• Inrätta ett jämställdhetspolitiskt råd. Rådet ska belysa vad ojämställdheten kostar, analysera politiken och samhällsutvecklingen och själva lämna konkreta förslag på vad som borde göras.

De här 10 förslagen är bara en del av vad som behöver genomföras de kommande fyra åren. Vårt mål är att år 2014 ska kvinnors levnadsvillkor kraftigt ha förbättrats, de ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män minskat och kvinnors rättigheter vara i fokus i varje politiskt beslut. Låt oss de närmaste fyra åren göra varje dag till kvinnornas!

Ulla Andersson riksdagsledamot
Marita Engström kommunalråd
Vänsterpartiet

Skriv en kommentar