Övrigt

Vi har förslagen som stärker kvaliteten i för- och grundskolan

Grunden till det livslånga lärandet läggs i förskolan och därför har Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i sin regeringsplattform för tiden 2011-2014 många goda förslag för att stärka kvaliteten i både förskolan och grund- skolan.

Investering i ett brett kompetenslyft för förskolans personal och fem barn per anställd redan nästa mandatperiod är förslag till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Förskoleplats 30 timmar/vecka för barn som får syskon eller arbetslös förälder är ett annat förslag. Stimulans till kommunerna för att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid (kvällar, nätter, helger) och på sikt sänkt maxtaxa föreslås också.

För grundskolan är målet färre elever i varje klass samt fler lärare och andra specialister i skolan. Avsikten är att skapa en likvärdig skola som har fokus på varje elevs möjlighet att nå kunskapsmålen. Lärartätheten ska öka till 9 lärare per 100 elever. Skriftliga omdömen ska ge tydlig information till elev och förälder och vara ett stöd i lärarens pedagogiska arbete för att ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Betyg ska ges från årskurs 7.

De rödgrönas gemensamma regeringsplattform för tiden 2011-2014 har förslag som förbättrar förutsättningar för Gävle kommun att fullfölja kommunfullmäktiges beslut att prioritera skolan. I följande text sammanfattas åtgärder som ingår i det beslut som avser Gävle kommuns mål och ramar för tiden 2011-2014.

Minskat antal barn i förskolans grupper och nya förskoleplatser som skapas genom nybyggnation och anpassning/omställning av verksamheter. Barn med språkstörning erbjuds särskilt pedagogiskt stöd. Barnomsorg under kvällar, nätter och helger för barn upp till 12 år. Ny- och ombyggnad av skollokaler som förbättrar den fysiska miljön. Idrottsarenor/-anläggningar i olika delar av kommunen åtgärdas. Skolbarnsomsorgen uppmärksammas och i dialog med fritidspedagoger söks förbättrande åtgärder för skolbarnsverksamheten. Kulturskolan fortsätter sitt stödjande arbete i förskolor och skolor och kulturinstitutioner får uppdraget att aktivt delta i och stödja kulturskolan och dess elever. Socialnämnden utvecklar befintliga stödfunktioner för att ge barn och ungdomar möjlighet att bättre klara sin skolgång och familjecentralen utvecklas för att omfatta barn upp till 12 år.

Vänsterpartiet i Gävle har deltagit i beslutet att prioritera förskolan/skolan. Med en rödgrön regering och fortsatt samarbete mellan V, S och Mp i Gävle kommun finns goda möjligheter för ökad kvalitet i Gävle kommuns förskolor och grundskolor.

Ulla Andersson riksdagsledamot

Anita Walther ledamot i kommunfullmäktige

Vänsterpartiet

Skriv en kommentar