Övrigt

Behåll antalet korttidsplatser

Publicerad i Gefle dagblad 7 mars 2011

Kommunen bör återta verksamheter från privata utförare, menar Anita Walther och Mario Izquierdo

Omvårdnadsnämnden i Gävle ska minska sina kostnader med cirka 34 miljoner. I en sammanställning med möjliga områden för besparing, som presenterats för nämnden anges bland annat nedläggning av korttidsplatser vid Bomhusgården.

I en artikel den 26/2 skrev Arbetarbladet om hur tanken på att lägga ner platser vid Bomhusgården väcker oro vid Gävle Sjukhus. Enligt artikeln finns för närvarande 13 äldre personer som blir kvar på sjukhuset i väntan på en placering.

Vänsterpartiet ser inte att det finns möjlighet att minska antalet korttidsplatser. Med tanke på samhällets åldersstruktur är sannolikheten större för att behovet ökar än att det minskar.

Omvårdnadsnämndens underskott ska nu hämtas från den del av budgeten som omfattar verksamhet i egen regi samt administration.

Genom avtal med privata aktörer om drift av verksamhet och överföring av skattemedel minskar omvårdnadsnämndens handlingsutrymme. Vänsterpartiet vill att antalet korttidsplatser kan vara kvar så länge som de behövs för att möta det behov som finns. Vi vill också att verksamhet som utförs av privata aktörer på sikt återtas i egen regi och därmed ge omvårdnadsnämnden totalt handlingsutrymme över nämndens budget.

Anita Walther

Mario Izquierdo

Vänsterpartiester i omvårdnadsnämnden


Skriv en kommentar