Artiklar

Budget 2019

Vänsterpartiet Gävle väljer att inte lägga fram en egen budget för 2019, utan framställer i stället ett antal tilläggsyrkanden till majoritetens budget.

Tilläggsyrkanden till S, L, C och MP budgetförslag:

 

 1. Stadshus AB ökar sin utdelning med ytterligare 20 mnkr årligen från 2019 utöver de beskattade 6 miljonerna från tidigare. Av detta medföljer motsvarande ökning i utdelningskrav på Gävle Energi. Av de 20 miljoner kronor öronmärks 10 milj för införandet av arbetstidsförkortning i enlighet med uppdraget till Kommunstyrelsen angående arbetstidsförkortning.
 2. Att överskottsmålet sänks från 1,0% till 0,85%. Detta beräknas till ca 10 mnkr
 3. Omvårdnadsnämnden uppdras att ökad grundbemanningen på omvårdnadsnämndens äldreboenden. De äldreboenden som inte redan har det ska återställas till en personaltäthet motsvarande 0,58 på dagtid. I förlängningen vill vi se ett nästa steg som motsvarar en personaltäthet på 0,66 dagtid.
 4. Utbildningsnämnden ska verka för en ökad likvärdighet inom kommunens förskoleverksamhet genom att minska barngruppernas storlek samt arbeta för en ökad bemanning.
 5. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att under mandatperioden införa ett projekt i enlighet med Munkedalsmodellen vilket innebär matlagning i hemmet inom den kommunala hemtjänsten.
 6. Att den enskilde som avstår från att välja hemtjänstutförare tilldelas kommunens egna verksamheter som utförare.

 

 1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att färdigställa etapp 3 av stads-/familjebadet under 2019 finansiering sker genom förskjutningen av medlen för ombyggnationen av Drottninggatan
 2. Bostadsförsörjningsprogrammet bör kompletteras med en analys av vilket behov av nya bostäder och ombyggnation av befintliga bostäder som behövs för att ge alla rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Den allmänna formuleringen om att bygga 800 bostäder per år bör preciseras. Bygg minst 400 hyresrätter per år. Av dessa får AB Gavlegårdarna i uppdrag att i snitt bygga 300 hyresrätter per år de närmaste åren.
 3. Kommunstyrelsen uppdras att se över projekten som finansieras av de “bosocialamedlen” från Gavlegårdarna AB under kommunstyrelsen för att få en tydligare koppling till ABG:s verksamma områden. Eventuella kommande projekt ska ske i samråd med hyresgästerna och intresseorganisationer för att stärka utvecklingen i de mest socialt utsatta bostadsområdena.
 4. Att Sociala hållbarhetsprogrammet implementeras och fokus läggs på suicidprevention och på att arbetet med “Våld i nära relationer” fortsätter i samma omfattning som tidigare.
 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för medarbetare +60 år. Arbetstidsförkortningen ska sänkas till 32h/v, arbetet ska inledas under 2019. Finansiering sker i huvudsak genom utdelning från Gävle Stadshus AB. Uppdraget beräknas beröra ca 770 medarbetare.
 6. Att fastigheterna; Fyren Norrsundet, Hedesunda Folkets hus, Engesbergs camping, Smörnäs Lägergård, Sjömanskyrkan och Johnny Mattsson gården behålls i kommunens egen regi.
 7. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja avgiftsfri kollektivtrafik för kommunens ungdomar  under 2019.
 8. Att Å-rummet bevaras i sitt nuvarande form.
 9. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att påbörja en sänkning av avgiften till kulturskolan under 2019.
 10. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda behovet och kostnaderna för utformning av en idrotts yta i stadsdelen Valbo.
 11. Utbildningsnämnden uppdras att aktivt arbeta för att modersmålsundervisning sker under ordinarie skoldag.
 12. Utbildningsnämnden prioriterar arbetet med en kvalitetshöjning på introduktionsprogrammen samt tydligt arbetar med att implementera och utveckla yrkespaket.
 13. Utbildningsnämnden utarbetar en plan under 2019 för när och hur alla barn ska erbjudas minst 30 timmar förskola per vecka med bibehållen kvalité i verksamheten och att återkomma med eventuella anspråk på ramutökning.
 14. Utbildningsnämnden uppdras att erbjuda alla flickor i årskurs 6–9 och gymnasiet en kurs i feministiskt självförsvar.
 15. Att fortsätta arbetet tillsammans med andra nämnder, bolag och civilsamhället möjliggöra för att ensamkommande barn som under asylprocess hunnit fylla 18 år och studerar få bo kvar i kommunen och fullfölja sina studier.
 16. Att under 2019 utarbeta en strategi kring hur den upplevda arbetssituationen kan förbättras och antalet ärenden per handläggare kan minskas inom socialtjänsten (IFO, LSS och äldreomsorg)

Ändringar till ägardirektiven till Gavlegårdarna AB

1. Att i Gavlegårdarnas ägardirektiv ändra det ekonomiska avkastningskravet till att beräknas som en avkastning på det egna kapitalet och ligga fast under 2019-2022. Avkastningen bör vara mellan 4-6 %.

2. Att Gavlegårdarnas kalkylräntor vid nyproduktion är densamma oavsett var det byggs. Samma produktionskostnad ska ge samma hyresnivå.

3. Att Gavlegårdarna vid nyproduktion alltid söker det statliga investeringsstödet för att hålla nere hyrorna

4. Att Gavlegårdarna bygger 300 lägenheter om året för att öka beståndet av hyresrätter

Ekonomisk sammanställning

Vänsterpartiet anser att de kommunala bolagen är välskötta och kan bidra till kommunens välfärdsverksamheter därför höjer vi utdelningen från GSAB. Vidare anser Vänsterpartiet att i tider där det krävs satsningar på välfärden att överskottsmålet sänks särskilt i en kommun med välskött ekonomi.

Dessutom är det av vikt att se över investeringar som bidrar till störst samhällsnytta där vi anser att stadsbadet har en betydligt större samhällsnytta än satsningen på Drottninggatan. Därför ska stadsbadet prioriteras och vara färdigställd under 2019.

Kopiera länk