• Hem
 • Aktuella politi...
sida

Aktuella politiska frågor

 

Collage_Vänsterpartiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför vill Alliansen med aktivt stöd av Sverigedemokraterna rasera EDV, en välfungerande verksamhet som är rikskänd för sitt goda arbete?

På näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens möte den 16 mars valde alliansen och Sverigedemokraterna att rekommendera kommunfullmäktige att införa LOV i daglig

verksamhet. Gävle kommuns Dagliga Verksamhet (EDV) är rikskänd för sitt sätt att arbeta för brukarnas delaktighet, valfrihet och möjlighet till utveckling genom

meningsfull sysselsättning i den så kallade ”Gävlemodellen”.

Idag erbjuder kommunens dagliga verksamhet platser ute hos stora och små företag, kommunala verksamheter och i egen anpassad verksamhet. Deltagarna uppger i de

utvärderingar som görs att man till stor del är delaktig i verksamheten och har möjlighet att välja det man själv är intresserad av.

Förvaltningen har genom åren utvecklat ett kvalitetssäkrat och nogsamt arbete som många av Sveriges kommuner inspirerats av och försöker efterlikna. Det bygger helt på

vad deltagarna drivs av och vill göra. Platser utvecklas, plockas bort och läggs till utefter vad deltagarna vill.

 

Nu vill alliansen, med aktivt stöd av Sverigedemokraterna, konkurrensutsätta verksamheten – helt mot förvaltningens rekommendation – trots en utförlig

konsekvensbeskrivning som tydliggör att detta medför ökade kostnader och riskerar att minska brukarnas möjlighet att själva avgöra vad de vill göra. Budskapet från alliansen

och SD blir att det är viktigare att privatisera, d.v.s. möjliggöra för privata företag att tjäna pengar, än att se till brukarnas bästa.

 

Vänsterpartiet känner en stor stolthet över den verksamhet som drivs idag inom EDV, enheten för daglig verksamhet. Vi ser i utvärderingar som görs och i rapporter vi får att

arbetet fungerar mycket väl och är mycket uppskattat. Man gör allt man kan för att skapa platser utifrån varje brukares behov och önskemål. Vi tror inte att de som idag

berörs av verksamheten gynnas av att verksamheten konkurrensutsätts eftersom det handlar om personer med särskilda behov. Vi delar helt våra experttjänstemäns

uppfattning att LOV i daglig verksamhet kommer att öka kommunens kostnader, minska valfriheten för brukarna och riskera att skapa inlåsningseffekter för personer som får

placering i privata företag som ska försörja sig på att skapa daglig verksamhet. För oss är det viktigast att sätta brukarna och deras behov i centrum. Därför tycker vi att

det är viktigt att bevara den mångfald av valmöjligheter som de erbjuds i den dagliga verksamhet som finns inom EDV idag. Frågan är vad som blir bättre för brukarna om

LOV skulle införas och varför det i experimentlustans namn är värt att rasera en välfungerande verksamhet som redan erbjuder en verklig valfrihet?

På dessa väsentliga frågor blir Alliansen och Sverigedemokraterna, de fem borgerliga partierna, svaren skyldiga.

 

Lasse Langeborg

Ledamot Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

 

 

Debattartikel publicerad i Gefle Dagblad 2016-01-22

Vi är inte motståndare till valfrihet och det har vi gång efter gång upprepat. Men eftersom Anders Jansson inte är mottaglig för faktainformation utan vill skapa sin egen bild av vår politik så behöver detta upprepas om och om igen, skriver Vänsterpartiets Tord Fredriksen, Iréne Forslund och Anita Walther.

I Gefle Dagblad 17/1 uttalar sig Anders Jansson, M, och ny ordförande i omvårdnadsnämnd i Gävle, om Vänsterpartiets politik.

Det som är märkligt med Moderater i allmänhet och nu Anders Jansson i synnerhet är den onyanserade uppfattning han företräder om hur livsvillkor ska skapas i ett samhälle. Som om det bara finns ett enda alternativ till samhällsbygge och att det endast är Moderaternas ideologi som är möjlig för att skapa ett samhälle.

Anders Jansson hävdar att det nu finns möjligheter till breda politiska lösningar med stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, något som varit omöjligt under 2015 på grund av de stora ideologiska motsättningar som funnits den tid som Vänsterpartiet haft ordförandeskapet omvårdnadsnämnden.

Vad är politik om inte ideologier som möts och formas i politiska förslag och beslut? Att tre av fyra borgerliga partier har valt att inordna sig i Moderaternas politiska agenda är så klart ställningstaganden som varje parti har att förhålla sig till. Resultatet har dock visat sig vara måttligt berikande för Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och Kristdemokraterna har under lång tid haft opinionssiffror under spärren för mandat i riksdagen.

Vänsterpartiet är inte motståndare till valfrihet och det har vi gång efter gång upprepat. Men eftersom Anders Jansson inte är mottaglig för faktainformation utan vill skapa sin egen bild av vår politik så behöver detta upprepas om och om igen.

Vänsterpartiet är för valfrihet som innebär att mottagare av stöd i sin vardag kan påverka hur det personliga stödet ska utformas och av vem. Vänsterpartiet är för att människor i behov av stöd i sin vardag kan välja hur stödet ska utformas och när det ska göras. Märkligt att det är så svårt för Anders Jansson att förstå den formuleringen.

När det gäller hur hemtjänsten ska organiseras för att bäst vara till för de människor som har behov av stöd för sin livsföring så finns det skäl att fundera på om Lagen om valfrihet, LOV, är den enda möjliga lösningen.

Lagen som har tillkommit för att företag fritt ska kunna etablera sig och driva verksamhet för skattemedel har också skapat ökade svårigheter för ett samarbete mellan både primärvård och hemsjukvård. Ett samarbete för olika insatser som kan vara livsavgörande för bästa möjliga vård till en person som behöver detta stöd i sitt hem.

Anders Jansson hävdar också att det är viktigt att kunna välja mellan privata och kommunala utförare. Det uttalande blir dock märkligt när Moderaterna med flera har förslag på att hela assistansverksamheten inom Omvårdnad Gävles verksamhet ska privatiseras. Då är det inte viktigt att kunna välja kommunalt eller privat.

Vänsterpartiet är alltså positivt till valfrihet som gynnar varje enskild individs egen påverkan på det direkta utförandet av beviljat bistånd.

Tord Fredriksen, V

Iréne Forslund, V

Anita Walther, V

https://www.gd.se/opinion/debatt/markligt-att-anders-jansson-har-sa-svart-att-forsta

 

 

Reservation i ärende nr 10 den 21 maj 2014

Reservation i Omvårdnadsnämnden mot godkännande av redovisningen av uppföljningsrapporten LOV inom hemtjänsten i Gävle och delge kommunfullmäktige uppföljningsrapporten

Förslaget till beslut avser godkännande av SWECO:s rapport ”Uppföljning av LOV inom hemtjänsten i Gävle”.

Vänsterpartiet reserverar sig emot beslutet att godkänna rapporten. Vänsterpartiet reserverade sig också när beslutet att införa Lagen om valfrihetssystem LOV i Gävle kommuns hemtjänst antogs.

 

SWECO:s granskning har gjorts utifrån fem olika områden: Kundperspektivet, Medarbetarperspektivet, Ekonomiperspektivet, Samhällsperspektivet och om LOV-systemet i övrigt är förenligt med Gävle kommuns vision, värdegrund samt Omvårdnad Gävles värdighetsgaranti. Rapportens innehåll leder till frågor mer än svar på hur LOV-systemet faktiskt påverkar hemtjänsten i Gävle

 

Utförare av Hemtjänsten

För närvarande finns det 10 privata hemtjänstföretag i Gävle varav åtta också har verksamhet i andra kommuner. Nedan uppgifter från Omvårdnad Gävles hemsida 2014-05-20 om var de åtta företagen är etablerade förutom i Gävle.

 • – Humana har verksamhet på 16 orter från Gävle till Malmö
 • – HSB har verksamhet på sju orter från Sundsvall och söderut
 • – M&A Hemservice AB har verksamhet på sex orter från Boden till Gävle
 • – Veteranpoolen har verksamhet i Helsingborg, Linköping, Kungsbacka och Gävle
 • – Maid Hemtjänst & Omsorg AB har verksamhet i Luleå, Skellefteå och Gävle
 • – Artan Health Care Nordic AB har verksamhet i Stockholms och Gävle
 • – Esu Hemtjänst har verksamhet i Söderhamn och Gävle
 • – Iftin Assistan och Omsorg har verksamhet i Stockholm och Gävle

 

Vänsterpartiet anser att den frihet som Lagen om valfrihet LOV handlar om, i första hand är valfrihet för företag att fritt etablera sig och bedriva verksamhet med skattemedel. Detta för att konkurrensutsätta kommunal verksamhet. I det perspektivet blir de medborgare som har behov av stöd i hemmet redskap för den fria etableringen av privata hemtjänstföretag. Att dessutom göra med-borgarna till kunder i en solidariskt skattefinansierad verksamhet blir bara absurt.

 

Kundernas uppfattning av valfriheten

”De intervjuade utförarna i Gävle kommun framhåller att reformen har inneburit en ökad konkurrens om kvalitet mellan utförarna”. Biståndshandläggaren uppger att de äldre vanligtvis upplever att det är besvärligt att välja utförare”.

”Valfriheten uppskattas främst av dem som vill göra ett omval” och till den uppgiften hör att det är ett fåtal personer som gör frivilliga omval.

 

En studie som har gjorts 2011 (Mats Thorslund, Bettina Meinow och Marti Parker vid Karolinska institutet) visar att drygt hälften av dem som är 77 år eller äldre saknar förmåga att själva välja utförare inom äldreomsorg. De äldre kan inte agera som rationella och välinformerade kunder och bidrar därmed inte till en förväntad marknadsmässig korrigering av kvaliteten inom vård och omsorg.

Ytterligare 20 procent hade svårt att klara test på förmågan att till exempel hitta rätt telefonnummer och att förstå instruktioner på en medicinförpackning. Dessa äldre behöver sannolikt hjälp med valet av utförare.

Samma studie visar att av de som beviljats hemtjänst är det drygt en tredjedel som hade förmågan att hitta och förstå information. Paradoxen blir uppenbar – har man förmågan att välja så uppfyller man oftast inte kraven för att få äldreomsorg.

Dessutom finns anledning befara att LOV-systemet fungerar som ett redskap att förstärka utvecklingen av den klasskillnad som blivit uppenbar i nuvarande samhällsutveckling.

       Mot bakgrund av den studie som Bettina Meinhow m.fl. har gjort om förmågan att välja hemtjänstföretag är valfriheten för äldre en chimär och inget annat än valfrihet för företag att fritt etablera sig och driva verksamhet med skattemedel.

       Och när det företag som någon har valt lägger ner sin verksamhet i Gävle har det individuella valet ingen betydelse. När det ena riskkapitalbolaget säljer verksamheten till ett annat riskkapitalbolag har det enskilda valet inte heller någon betydelse. Det egna personliga valet som ofta framhålls vara tyngdpunkten i LOV-systemet.

 

Medarbetarperspektivet

I rapporten anges att de privata arbetsgivarna anser att möjligheten till större inflytande och ökad delaktighet i verksamhetens inriktning och organisering gör dem till en attraktivare arbetsgivare jämfört med kommunen även om de inte erbjuder heltid. På vad grundas den uppfattningen? Verksamhetsansvariga för den kommunala hemtjänsten menar att införandet av LOV har påverkat de ekonomiska villkoren och möjligheten till erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning för personal. På vad grundas den uppfattningen?

Undersökningen redovisar att 54 procent av anställda, hos sju av de tio privata utförarna, arbetar heltid och detta ska jämföras med 66 procent inom den kommunala egna regin. Om siffrorna ska ha betydelse bör alla företag vara representerade i vad som presenteras. Mot bakgrund av Gävle kommuns heltidsbeslut är det intressant att veta vad resultatet bli om antalet anställdas tid, för alla privata företag, kunde redovisas omvandlade till heltidstjänster.

 

Ekonomiperspektivet/konkurrensneutralitet

I en studie som har gjorts 2013 av Stiftelsen Äldrecentrum framgår att det saknas forskning som visar om konkurrensutsättning har sänkt kostnaderna däre-mot antas LOV bidra till ökade kostnader.

 

 • – Kostnader för transaktion/administration genom ökad tid för biståndsbedömning, kontakt med flera utförare och att mer resurser behöver läggas på uppföljning, kontroll och ekonomisk hantering. Det antas också gå tid till att hålla sig informerad om olika utförare och att informera dem som skall välja, samt tid för granskning av fakturor från utförarna.
 • – Även den tid som behövs för personalens förflyttning mellan hjälptagare i hemtjänsten ökar när flera företag erbjuder sina tjänster i geografiska områden. Det ger sämre logistik och ökade bilresor.
 • – I perspektivet konkurrensneutralitet finns en del att fundera över. Offentlighetsprincipen/företagshemligheter, meddelarskydd för anställda hos privata utförare och möjlighet för forskning genom arkivering av handlingar. Dessutom hur det fungerar med Lex-Sarah-anmälningar som ska göras av både egen regi och privata utförare.

 

Samhällsperspektivet – Har kommunens tillväxt påverkats av LOV och är systemet förenligt med en hållbar utveckling?

”Ur ett tillväxtperspektiv kan konstateras att LOV har inneburit att nya små företag som erbjuder hemtjänst har etablerats i kommunen. Dessa företag har successivt fått fler och fler kunder och därmed haft möjlighet att anställa fler”.

Enligt Vänsterpartiet är det behovet av hemtjänst som avgör behovet av anställda oavsett om det är offentlig eller privat verksamhet.

”Möjligheten att få en bättre anpassad hemtjänst för vissa individer har ökat som en konsekvens av LOV. De kunder som inte är nöjda med sitt hemtjänstval har möjlighet att byta till en annan utförare”. Inför den slutsatsen i rapporten vill jag påminna om den studie som har gjorts 2011 av Mats Thorslund, Bettina Meinow och Marti Parker vid Karolinska institutet. En rapport som beskriver äldre personers möjlighet att välja.

 

Den sammantagna bedömningen i rapporten om ekologisk hållbarhet är att ”LOV har inneburit negativa konsekvenser för miljön genom ett ökat resande med bil och därmed inte kan anses vara förenligt med en ekologisk hållbarhet”. Detta är ingen nyhet för Vänsterpartiet. Trafikverket publicerade 2011 en studie som pekade på de stora möjligheterna med ett effektivt utnyttjande av logistik.

Med en bra ruttoptimering kan transportarbete och miljöpåverkan minskas kraftigt, jämfört med normalläget i många kommuner. Dessutom frigörs stora mängder värdefull arbetstid. Med flera utförare inom hemtjänsten blir utfallet i stället det motsatta – ännu längre körsträckor, mer arbetstid bakom ratten, försämrad trafiksäkerhet och ökad miljöpåverkan.

 

Till sist! Vänsterpartiet anser att all vård och omsorg som kan göras i bolag eller annan form av privat verksamhet också kan göras i kommunal verksamhet.

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

Anita Walther

Vice ordförande i Omvårdnadsnämnden

Kopiera länk